کارت خرید
کارت خرید
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
هاست سی پنل 500 مگابایتی - فضا 500 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود
33000 تومان:سالانه

هاست سی پنل 1000 مگابایتی - فضا 1000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود
44000 تومان: سالانه


هاست سی پنل 2000 مگابایتی - فضا 2000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود
66000تومان:سالانه

هاست سی پنل 3000 مگابایتی - فضا 3000 MB

پهنای باند نامحدود

کنترل پنل Cpanel

تحویل آنی بله

Email نامحدود

FTP نامحدود

Mysql نامحدود

addon domain نامحدود

park domain نامحدود

ساب دامین نامحدود
88000 تومان: سالانه